» Departament Laboral Guillén Bécares: Serveis Professionals Integrats

Departament Laboral

Aquests departaments ofereixen assessorament i defensa en tota classe d’assumptes relacionats amb la situació sociolaboral de les empreses.

Els professionals que conformen el departament presten un servei integral tant en allò que fa referència al dia a dia de les relacions laborals com en allò relatiu als temes contenciosos i de consultoria.

Es presta servei en tot l’àmbit nacional, ja que es disposa d’empreses amb centres de treball pràcticament a tota Espanya.

En concret, el Departament Laboral està distribuït en dues seccions:

ÀREES

Gestió laboral

Els àmbits de treball són els següents:

 • Assessorament jurídic laboral diari en situacions plantejades per les empreses en les seves relacions laborals.
 • Gestió administrativa davant de la Seguretat Social relativa a altes, baixes i variacions d’empreses i treballadors.
 • Redacció de contractes de treball d’acord amb les necessitats de cada empresa, donant compliment a la normativa laboral en aquesta matèria.
 • Assessorament sobre les bonificacions i subvencions adequades als requisits establerts per la contractació de personal.
 • Redacció d’acords i/o pactes entre empreses i treballadors.
 • Seguiment mensual i/o diari de la relació laboral.
 • Confecció dels rebuts oficials de salari i liquidació per saldo i liquidació de les empreses.
 • Confecció i tramitació dels Rebuts de Liquidació en matèria de Seguretat Social.
 • Tramitacions davant dels organismes corresponents (Institut Nacional de la Seguretat Social i Mútues d’Accidents de Treball), de les baixes per Incapacitat Temporal per contingències comunes i/o accidents de treball.
 • Estudi i valoració dels sistemes retributius de les societats. Realització de supòsits salarials.
 • Assessorament en matèria de jornada i calendari laboral, en qualsevol àmbit d’activitat, incloent en supòsits de jornades especials.
 • Estudi del Conveni Col·lectiu aplicables a les empreses en funcióde la seva activitat i de la seva implantació en les esmentades empreses.
 • Polítiques i protocols interns en les empreses.

Àrea jurídic laboral

Els àmbits de treball són els següents:

 • Assessorament jurídic laboral sobre les extincions contractuals a instància de l’empresa, valorant els motius que fonamenten les esmentades resolucions amb l’objectiu d’adequar-los a les tipologies establertes per la normativa actual.
 • Representació dels clients en tot tipus de procediments judicials i extrajudicials en l’àmbit laboral.
 • Representació de les empreses en conciliació administrativa, mediació i/o arbitratge.
 • Redacció de contractes de treball d’alta direcció, així com resolució per qualsevol motiu de les relacions d’alta direcció.
 • Redacció de clàusules contractuals ajustades a les necessitats de les empreses.
 • Redacció de contractes de prestació de serveis entre les empreses i els seus professionals.
 • Assessorament i/o intervenció en processos de reestructuració de plantilla tant per extinció col·lectiva com per suspensió de contractes de treball.
 • Assessorament i/o intervenció en processos de mobilitat geogràfica, mobilitat funcional i modificacions substancials de condicions de treball.
 • Representació de les empreses en negociacions amb els representants legals dels treballadors, Comitè d’Empresa i/o delegats de personal; en qualsevol àmbit de les relacions laborals; així com representació de les mateixes als Comitès de Seguretat i Salut.
 • Negociació amb els representants dels treballadors en matèria d’acords d’empreses i convenis col·lectius. Assessorament en matèria d’estrangeria i tramitació dels expedients corresponents en aplicació de la normativa actual.
 • Assistència davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Redacció d’al·legacions i/o recursos derivats de l’actuació inspectora. Representació jurídica davant de la jurisdicció socialderivada de l’actuació de la Inspecció de Treball.
 • Assessorament en matèria de prestacions i/o pensions de la Seguretat Social (Processos d’Incapacitat Permanent, de Jubilació,Viduïtat i Orfenesa). Representació jurídica davant de lajurisdicció social en l’àmbit de Seguretat Social.
 • Assessorament sobre l’enquadrament a la Seguretat Social d’administradors, membres del Consell d’Administració idirectius de les empreses, en funció dels criteris establerts per la Seguretat Social.
 • Assessorament concursal d’empreses en l’àmbit laboral, incloent la intervenció i/o representació de les empreses concursadesdavant de la jurisdicció social.

Responsables de Departament

 • Marta Gozálvez López

  Responsable de l'Àrea de Gestió i Nòmines Veure perfil |email
back to top

Utilizem cookies pròpies i de tercers per analitzar la navegació de l'usuari. Si continues navegant, considerem que n'acceptes l'ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació. aquí. Si vols amagar aquest missatge, fes click aquí.